Waarom Akkerwinde?

Onze klantwaarden:

  • Groen en gezond
  • Persoonlijk
  • Zinvol-betekenisvol
  • Ontwikkelingsgericht

lees meer over AKKERWINDE

Verduidelijking en visualisatie

Op De Akkerwinde bieden we deelnemers duidelijkheid en structuur. Zo weten de deelnemers de hele dag wat ze gaan doen, met wie, wanneer, waar, hoe ze dit moeten doen en wat ze daarna gaan doen. Daarvoor gebruiken we verschillende methodes en materialen. 

 

Verduidelijking van de sociale omgeving

Een duidelijke sociale omgeving heeft te maken met de houding van de medewerkers en regels en routines zoals die binnen de groep van deelnemers en medewerkers gehanteerd worden. Er wordt naar gestreefd de regels en routines zodanig te hanteren dat de deelnemers ze goed kunnen begrijpen en opvolgen. De deelnemers kennen de consequenties t.a.v. het niet opvolgen van de basisregels en routines. Met sommige regels moet flexibel omgegaan kunnen worden. Dit om aan de individuele behoefte en ontwikkeling van de deelnemer te kunnen voldoen. De regels en routines zijn een waarborg voor veiligheid en duidelijkheid. Tevens hebben ze een positieve invloed op de effectieve werk- leer en speeltijd.

De houding van de medewerkers is consequent, voorspelbaar, sturend, motiverend en duidelijk, ontwikkelingsgericht en gericht op het vergroten van de zelfstandigheid. Medewerkers zijn voelen zicht verantwoordelijk, gemotiveerd en betrokken.

De belangrijkste regels/routines worden visueel gemaakt middels pictogrammen en/of geschreven regels. Vaak gebeurt dit ook op individueel niveau.

 

Verduidelijking in tijd

Door een herkenbare, terugkerende vaste (tijd)structuur weten de deelnemers welke werkzaamheden of activiteiten elkaar opvolgen. Een vaste dagorde is belangrijk; gelijke tijden van besprekingen, werk- leermomenten en pauzemomenten geven houvast. De dag (en de week) krijgen daardoor structuur.

Desalniettemin moeten deelnemers ook geleerd worden met veranderingen in hun programma om te gaan.

De volgorde van de activiteiten per dag moet niet onveranderlijk zijn, maar het moet een herkenbare structuur zijn in alles wat van de deelnemer wordt verwacht.

De tijdstructuur wordt aangeboden door middel van individuele werkschema’s, dagschema's, een maandkalender en een jaarkalender. Tijdstructuur wordt ook geboden binnen een specifieke taak.

De niveaus van visuele tijdstructuur kunnen sterk verschillen (bijv. voorwerpen, foto's of geschreven tekst).

 

Verduidelijking in materiaal

De deelnemer moet in principe altijd kenbaar worden gemaakt met welke materialen op welke manier moet worden gewerkt.

In sommige gevallen liggen de materialen op de werkplek klaar. Vaak wordt het materiaal waar tijdens de dagbesteding mee moet worden gewerkt, aangeboden in een werklaatje. Soms wordt d.m.v. visualisatie (in het werklaatje) aangegeven welke materialen er nodig zijn voor een activiteit en waar de materialen gevonden kunnen worden. Om te beantwoorden aan een specifieke begeleidingsvraag zal soms materiaal gemaakt of aangepast moeten worden.

Om verdere bevordering van de zelfstandigheid te bewerkstelligen, hebben materialen een vaste (gemarkeerde) plaats in de kasten.

In de werk- leeromgeving worden de verduidelijking in ruimte, sociale structuur,  tijd en de verduidelijking in materiaal zoveel mogelijk gevisualiseerd.

 

Visualisatie m.b.t. sociale structuur:

De belangrijkste regels/routines zijn visueel gemaakt middels pictogrammen en/ of geschreven regels

Op individueel niveau zijn sociale- of gedragsregels gevisualiseerd d.m.v. geschreven teksten of pictogrammen

 

Visualisatie m.b.t. tijd

Voor iedere deelnemer zijn op individueel niveau alle activiteiten (voor een dag) zichtbaar gemaakt m.b.v. foto’s, pictogrammen, pictogrammen met woorden of woorden op een dagschema

Er is een jaarkalender aanwezig om de dag, de maand, het seizoen, de datum en specifieke gebeurtenissen visueel te maken.

In sommige gevallen is een "afkruislijst" gemaakt worden waarop deelnemers dagen kunnen doorstrepen om toe te leven naar een hele bijzondere gebeurtenis

Indien nodig zal de structuur van een werk- leermoment gevisualiseerd worden

 

Visualisatie m.b.t. materiaal:

Verschillende materialen, middelen zijn geëtiketteerd

De plaats van de materialen in de kasten is, indien nodig, gevisualiseerd d.m.v. pictogrammen

Onze missie:

De Akkerwinde biedt ontwikkelingsgerichte, arbeidsmatige dagbesteding aan volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en zaterdagopvang aan kinderen en jongeren met een zorgvraag.  Hierbij maken we gebruik van de kracht van de boerderij en haar groene omgeving. 

 

Onze visie 

Kinderen, jongeren en volwassenen met een zorgvraag hebben wensen en competenties. De Akkerwinde stelt zich ten doel in een groene en gezonde omgeving en op betekenisvolle wijze, competenties te ontwikkelen en uit te breiden, daarbij rekening houdend met de individuele wensen. Daardoor wordt de zelfstandigheid van de deelnemers vergroot, groeit het zelfvertrouwen en daarmee het levensgeluk.

 

Kernwaarden

  • Groen
  • Samen
  • Passie
  • Deelnemer voorop

 

Wij zijn geopend

van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.45 uur voor dagbesteding

en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur voor zaterdagopvang