Waarom Akkerwinde?

Onze klantwaarden:

  • Groen en gezond
  • Persoonlijk
  • Zinvol-betekenisvol
  • Ontwikkelingsgericht

lees meer over AKKERWINDE

Erkenning en financiering

De zorg die De Akkerwinde biedt, wordt gefinancierd door het Zorgkantoor (WLZ: Wet Langdurige Zorg) of de gemeente (WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Jeugdwet). 

Om in aanmerking te komen voor een indicatie (beschikking) verwijzen u graag naar het Sociaal Wijkteam of het Centrum Jeugd en Gezin in uw gemeente of naar het CIZ

Wij kunnen zowel  Zorg In Natura (ZIN) bieden alsook zorg op basis van een PGB (Persoons Gebonden Budget). 

 

Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ)

Voor de administratie met betrekking tot zorginkoop en de verantwoording ervan, heeft De Akkerwinde in Stichting  Samenwerkende Zorgboeren Zuid een betrouwbare en professionele partner gevonden. SZZ werkt vanuit de overtuiging dat iedere zorgboerderij uniek is en geweldige mogelijkheden biedt in de groene ruimte aan de hulpvragende mens. De stichting is in het bezit van een AWBZ erkenning. De aangesloten zorgboerderijen worden erkend als aanbieder van kwalitatieve zorg (op basis van ZIN en PGB). Het aanbod is afgestemd op de behoefte in de markt. SZZ is een sterke marktpartner voor de overheid, zorgverzekeraars en instellingen.

 

 

 

Wij bieden uitsluitend vrijwillige zorg

Op De Akkerwinde hechten we belang aan professionele zorg en begeleiding aan deelnemers. Wij geloven erin dat onzedeelnemers de doelen die zij op De Akkerwinde willen en kunnen behalen vooral goed kunnen behalen als zij instemmen met de zorg en begeleiding die wordt verleend. Onvrijwillige zorg, waarbij sprake is van verzet tegen (onderdelen van) de zorg en begeleiding die wordt verleend, willen wij niet uitvoeren bij De Akkerwinde en kunnen wij niet handhaven binnen de open, laagdrempelige setting die onze zorgboerderij biedt. Wanneer de zorgvraag van een van onze deelnemers dusdanig verandert dat er sprake kan zijn van onvrijwillige zorg of begeleiding, dan spannen wij ons in om een alternatief te bedenken, waarmee de deelnemer en zijn/haar vertegenwoordiger wel instemt en waardoor de zorg en begeleiding op De Akkerwinde gecontinueerd kan worden. Wanneer blijkt dat er geen alternatief is en de onvrijwillige zorg en begeleiding is voor het welzijn van de deelnemer en zijn/haar omgeving noodzakelijk om uit te voeren, dan kan de zorg op De Akkerwinde niet worden gecontinueerd. In dit geval zal de deelnemer met wettelijk vertegenwoordiger en verwijzer een andere geschikte zorglocatie zoeken en draagt De Akkerwinde zorg voor een warme overdracht.

Wanneer er op De Akkerwinde een ongepland incident plaatsvindt waarbij onmiddellijk handelen door de zorgverlener vereist is, en er op dat moment sprake is van verzet van de deelnemer, beschouwen wij dit niet als onvrijwillige zorg zoals bedoeld onder de Wet zorg en Dwang. In deze gevallen zal altijd middels evaluatie met de deelnemer en/of wettelijk vertegenwoordiger worden besproken hoe een dergelijk incident kan worden voorkomen. Is er sprake van herhaling en niet kunnen voorkomen van een dergelijk incident bij dezelfde deelnemer dan beschouwen wij dit als verandering van de zorgvraag en noodzaak tot toepassen van onvrijwillige zorg. Wanneer blijkt dat er geen alternatief is en de onvrijwillige zorg is voor het welzijn van de deelnemer en zijn/haar omgeving noodzakelijk om uit te voeren, dan kan de zorg op De Akkerwinde niet worden gecontinueerd. In dit geval zal de deelnemer met de wettelijk vertegenwoordiger en verwijzer een andere geschikte zorglocatie zoeken en draagt De Akkerwinde zorg voor een warme overdracht.

Onze missie:

De Akkerwinde biedt ontwikkelingsgerichte, arbeidsmatige dagbesteding aan volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en zaterdagopvang aan kinderen en jongeren met een zorgvraag.  Hierbij maken we gebruik van de kracht van de boerderij en haar groene omgeving. 

 

Onze visie 

Kinderen, jongeren en volwassenen met een zorgvraag hebben wensen en competenties. De Akkerwinde stelt zich ten doel in een groene en gezonde omgeving en op betekenisvolle wijze, competenties te ontwikkelen en uit te breiden, daarbij rekening houdend met de individuele wensen. Daardoor wordt de zelfstandigheid van de deelnemers vergroot, groeit het zelfvertrouwen en daarmee het levensgeluk.

 

Kernwaarden

  • Groen
  • Samen
  • Passie
  • Deelnemer voorop

 

Wij zijn geopend

van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.45 uur voor dagbesteding

en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur voor zaterdagopvang