Waarom Akkerwinde?

Onze klantwaarden:

  • Groen en gezond
  • Persoonlijk
  • Zinvol-betekenisvol
  • Ontwikkelingsgericht

lees meer over AKKERWINDE

Uitgangspunten en doelstellingen dagbesteding

De (arbeidsmatige) dagbesteding vindt plaats op de boerderij van de familie Boonman waar ook reguliere, groene buitenschoolse opvang (voor kinderen van 4-12 jaar) wordt geboden èn op de naastgelegen voormalige boerderij waar reguliere, groene kinderopvang (voor kinderen van 0-4 jaar) plaatsvindt. De deelnemers werken faciliterend aan de boerderij, de kinderopvang en de BSO waar “groen”, “gezond” en “buiten” kernbegrippen zijn. Dit is voor hen van grote waarde omdat dit werken in een “echt, groen bedrijf” mogelijkheden biedt om betekenisvol een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij, om sociale contacten te onderhouden, om een gezonde leefstijl te ervaren en te beleven, om een sociale structuur te vinden en om zo hun zelfstandigheid, zelfvertrouwen en levensgeluk te vergroten.

Deelnemers hebben inspraak in welke kennis en vaardigheden zij zelf verder willen ontwikkelen binnen de kaders van het aanbod van de werkzaamheden.  Hieraan wordt doelmatig en planmatig, en op het niveau van de deelnemer gewerkt.  Respect en waardigheid zijn kernbegrippen in de omgang met elkaar en kwaliteit en veiligheid vormen het uitgangspunt bij de aangeboden werkzaamheden. De zelfstandigheid van de deelnemer bij het verrichten van de werkzaamheden wordt op verschillende manieren en zoveel mogelijk gestimuleerd.

De Akkerwinde biedt daarmee, samen met de kinderopvang, de boerderij en de BSO een omgeving die elementen aanreikt op terreinen die voor volwaardig burgerschap van belang zijn: werken, leren, zingeving en sociale relaties.

Uitgangspunten en doelstellingen zaterdagopvang
De Akkerwinde biedt op zaterdag op de boerderij van de familie Boonman èn op de naastgelegen voormalige boerderij opvang, activiteiten en (vrij) spel in de groene ruimte voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 20 jaar. Omdat de zaterdagopvang kleinschalig is, krijgt elk kind/ jongere de aandacht die hij of zij verdient. De kenmerken van De Akkerwinde zijn: structuur en duidelijkheid, spelen en leren in de natuur, gezonde voeding, creatieve activiteiten, zorg voor dieren, milieubewust, gezond én lekker veel bewegen! We werken aan verschillende thema’s: de seizoenen, de elementen lucht, water, aarde en vuur en de jaarfeesten. De invulling van de activiteiten wordt afgestemd op de mogelijkheden, wensen en leeftijden van de kinderen en jongeren.

In overleg met ouders/ vertegenwoordigers, met het CJG en met het netwerk van de kinderen wordt besproken aan welke basisdoelen aandacht wordt besteed om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind te vergroten: fysieke en emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van waarden en normen. Er wordt gewerkt met vaste groepen kinderen en vaste begeleiders.

 

Onze missie:

De Akkerwinde biedt ontwikkelingsgerichte, arbeidsmatige dagbesteding aan volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en zaterdagopvang aan kinderen en jongeren met een zorgvraag.  Hierbij maken we gebruik van de kracht van de boerderij en haar groene omgeving. 

 

Onze visie 

Kinderen, jongeren en volwassenen met een zorgvraag hebben wensen en competenties. De Akkerwinde stelt zich ten doel in een groene en gezonde omgeving en op betekenisvolle wijze, competenties te ontwikkelen en uit te breiden, daarbij rekening houdend met de individuele wensen. Daardoor wordt de zelfstandigheid van de deelnemers vergroot, groeit het zelfvertrouwen en daarmee het levensgeluk.

 

Kernwaarden

  • Groen
  • Samen
  • Passie
  • Deelnemer voorop

 

Wij zijn geopend

van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.45 uur voor dagbesteding

en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur voor zaterdagopvang